nordisk_forskerutdanningsakSPINN

SProgteknologi og INformationssøgning i Norden
- et netværk om harmonisering og sammenkædning af sprogteknologiske ordbaser med særligt henblik på informationssøgning

SPINN er et tværfagligt netværk mellem forskere i Skandinavien og på Island. Netværket er finansieret af Nordisk Sprogteknoloigsk Forskningsprogram under Nordisk Forskeruddannelsesakademi for perioden 2000-2002 og der er ansøgt om forlængelse for en ny to-årig periode. Intentionen med netværket er at sikre, at forskningsmiljøer, der arbejder med at udvikle ensproglige og flersproglige ordbaser, samt forskningsmiljøer, der er interesseret i informationssøgning, udveksler erfaringer og indleder et fagligt samarbejde.

De nordiske lande har hidtil på flere områder været i front i den teknologiske udvikling set i et europæisk perspektiv. I de senere år er der imidlertid sket en massiv udvikling inden for det sprogteknologiske område for de større europæiske sprogs vedkommende, og dette har bl.a. betydet langt mere avancerede informationsbehandlingsværktøjer for disse sprog. Denne udvikling betyder paradoksalt nok, at de nordiske lande får sværere og sværere ved at gøre sig gældende i netværkssamfundet - i hvert fald på deres egne sprog.

Målet for SPINN er derfor at sammenkæde allerede igangværende arbejde inden for sprogteknologi og informationssøgning på de nordiske sprog for at fremme en samlet indsats på området.  Mere konkret er målet på længere sigt at få igangsat arbejdet med at udvikle en prototype til tværsproglig informationssøgning mellem norsk, svensk og dansk - og i mindre udstrækning islandsk.

NYT: Program, præsentationer mv. fra SPINN-seminar i Toscana 6.-9. september 2004 i Toscana
Program og præsentationer fra nordisk ph.d.-kursus i: Almen og Datamatisk leksikografi Oslo, Norge, 14.-16.sep. 2003

Program og materiale fra ph.d.-kursus afholdt i Rosendal, Norge, 2-6.sep. 2002

Program fra seminar i Fefor, Norge 6-9.marts 2002 (afholdt sammen med NOMEN NESCIO-netværket)

Program og materiale fra seminar i København, 26-27.okt 2001

Mere information

Referencer

Deltagere i:

DANMARK
NORGE
SVERIGE
ISLAND

Ledelsesgruppe

Koordinator: Cand. mag. et ph.d. Bolette Sandford Pedersen, seniorforsker, Center for Sprogteknologi, DK-2300 Kbh. S, tlf: (+45) 35 32 90 78  e-post: bolette @ cst.dk

Dr. philos. Ruth Vatvedt Fjeld, professor, Universitetet i Oslo, Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap, Seksjon for Leksikografi og Målføregranskning
Postboks 1001 Blindern, 0315 Oslo, Norge, tlf (+47) 22 85 43 85 email r.e.v.fjeld@inl.uio.no

FD. Maria Toporowska Gronostaj, forskningsassistent, Göteborgs Universitet, Institutionen för Svenska Språket, Språkdata,
Box 200, SE-405 30, Göteborg, Sverige,  tlf (+46) 31-773 41 29 email maria.gronostaj@svenska.gu.se

Hjemmeside: Bolette S. Pedersen, Center for Sprogteknologi, DK-2300 Kbh. S
tlf: (+45) 35 32 90 78  e-post: bolettei @ cst.dk

mailingliste: spinn@cst.dk
last updated July 2004


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090
Valid HTML 4.01 Strict