Nordisk ph.d-kursus i:
Almen og datamatisk leksikografi

Oslo, Norge, 14.-16. september 2003

Deltagerliste

Præsentationer fra kurset

Formål:

Kurset er en opfølgning af det ph.d.-kursus som blev afholdt i september i Rosendal som omhandlede almen og datamatisk leksikografi med anvendelse af korpuslingvistiske metoder. Formålet er at give et godt teoretisk og praktisk grundlag for ph.d.-studerende som arbejder med almen og datamatisk leksikografi og leksikalsk semantik med anvendelse af korpora. Opbygning af leksikalske net og ontologier set fra et leksikografisk perspektiv vil være særligt i fokus på dette kursus, bl.a. vil vi beskæftige os med metoder til semiautomatisk udvidelse af disse. I lighed med sidste år afholdes kurset af forskernetværket SPINN www.cst.dk/spinn/spinnhome.html under Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram i samarbejde med INL/Universitetet i Oslo. SPINN-netværket arbejder med at styrke samarbejdet i Norden omkring udviklingen af sprogteknologiske ordbaser for de nordiske sprog. Et formål med ph.d.-kurset er således også at fremme det nordiske forskningssamarbejde inden for dette felt.

Endeligt program:

Søndag d. 14. september:

14.00-15.00: Velkomst (v. Ruth Vatvedt Fjeld) samt kort præsentationsrunde for deltagerne.

15.00-17.00: Stig Johansson: Using parallel corpora for lexical work

17.30: Tur i Frognerparken med middag på Herregårdskroen.

Mandag d. 15. september:

9.00-11.00: Helge Dyvik: Translations as a semantic knowledge source: word alignment and wordnets

11.00-11.15: Kaffe

11.15-12.00: Deltageroplæg: Ulrika og Sanni

12.00-13.00: Frokost i Akademiet

13.00-15.00: Bolette S. Pedersen: Datamatisk leksikografi i Norden

15.00-15.30: Kaffe

15.30-16.30: Preben Wik: En editor til SIMPLE-basen

16.30-18.00: Deltagerindlæg: Kerstin og Søren

19.00: Middag + Oslo by night

Tirsdag d. 16. september:

9.00-11.00: Maria Toporowska Gronostaj og Dimitri Kokkinakis: Semiautomatisk extrahering av ontologisk information

11.00-12.00: Opsummering og afslutning

12.00-13.00: Frokost i Akademiet


Finansiering, normering og optagelse på kurset

Kurset har 12 finansierede pladser til ph.d.-studerende. Det vil sige at SPINN-projektet dækker ophold og kursusudgifter, hvorimod rejseudgifter må dækkes af de enkelte rejsedeltagere. Pladserne fordeles efter ansøgning, hvor ph.d.-studerende med relevant forskningsområde vil have førsteprioritet. Optagelse vurderes ud fra ansøgning med projektbeskrivelse (1/2-1 side) med CV og evt. publikationsliste. Specialestuderende og andre forskere kan deltage på kurset såfremt der er plads, men det sker da for egen regning.

Kurset beregnes til ca. 30 arbejdstimer i ph.d.-uddannelsen, dog efter aftale med vejlederen og under forudsætning af at kursisterne deltager aktivt bl.a. med en mundtlig præsentation af deres egne projekter. Der vil blive udsendt et mindre kursusmateriale ca. 1 måned før kursusstart.

Kursusstedet

Kurset afholdes i lokalerne til Det Norske Videnskapsakademi, som er en gammel, nyrestaureret herskabsvilla fra 1800-tallet med dejlig have og alle konferencefaciliteter. Deltagerne bor på hotel i nærheden.

Arrangører:
Ruth Vadvedt Fjeld, Universitetet i Oslo, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Boks 1001 Blindern, NO 0315 Oslo, e-post: r.e.v.fjeld@inl.uio.no.
Bolette S. Pedersen, Center for Sprogteknologi, København (bolette@cst.dk).
Maria T. Gronostaj, Språkdata, Göteborg Universitet (gronostaj@svenska.gu.se).


Blå linie
Emil Holms Kanal 2, bygn. 22, 3., DK-2300 KBH S
Tlf: +45 35329090 - Fax: +45 35329089
Valid HTML 4.01 Strict