Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 67
Side: 182 r
Titel: Sancte Lucius
Trykt: T
Udgivet i: DV: 37 a II 3-5
Kommentar: IV 104, 105-106
Generelle oplysninger: Visen har overskriften: En viise siungis som Fides spes charitas.
Variant a svarer til nr. 67 i Rentzels hs. Variant b udgør Vedels tilføjelser i visen.


1
Saa store hellige gaffuer 
Gud monne Dannmarck met ære: 
aff Rom kom
[1]+1: Fejl for sende hand?
hid thuo
[2] +1, nml. Lucius og Klemens (Aarhus).
paffuer
 
effther romerske wiiss ath wære, 
en messe
[3]+1: dvs. Laurentius i Lund.
degn den tredie er,
 
hand ther for priiss maa bære. 

2
Sanctus Lucius er en aff dj, 
wdj Sielannd monne hand wære,
[4] Fejl for wærne (∼ gerne)?
 
wdj Roskild the hans hoffuit see, 
som saa kircker kroner bære;
[5] Linjen forvansket.
 
en drage lagde hand øde, 
som wdj belt
[6] dvs. Store Bælt.
giorde folck møde.
 

3
The prelather aff Roskilde stad 
till Rom lader the bud giøre, 
the ther om en prelat
[7] vistnok Fejl for patron.
bad,
 
som i nu monne høre; 
Lucii hoffuid finge the ther 
oc førd till dennom i Dannmarck ære. 

4
Thi toge dit hoffuid oc helligdom 
oc giorde thet mere heder oc ære, 
saa førde thi thet fra Rom 
hid till Dannmarck neder; 
det komme i then sallig stund, 
thet førdis om bethe
[8] I udg.: "Belthe".
[9]+1: dvs. Store Bælt.
sund.
 

5
En drage vor ther grum oc leed, 
skiib giorde hand stuor plage, 
saa mange mand ther blegned ved, 
hand vilde en
[10]+3: dvs. én Mand af hvert Skib.
aff the skiibe haffue;
 
ther vor ynck oc fuld stuor nød, 
huer saa for sigh sin visse død. 

6
Ther thet skiib nidsundis
[11] I udg.: "midsundis".
waar,
 
som Lucij hoffuid monne føre, 
then drage saa
[12]+1: Fejl for sagde?
the obenbare,
 
hand ville thennom ont giøre; 
paa døden monne the grunde, 
ath thieris øyen runde. 

7
Hand gick frem wdj den staffn, 
thet hoffuet skulle beuare, 
hand giorde signelsse wdj Guds
[13] Fejl for Luds dvs. Lucii?
naffn
 
oc bad thennom icke bere fare; 
hand signede bode skib oc vand 
then herre Christ saa sande. 

8
Ther then drage fing det at see, 
hand motte icke lenger bide, 
hand flÿde borth oc roffte wæ 
oc giorde thennom icke mere quide; 
till land komme the oc worre fro, 
paa Iesus Christus monne de tro. 

9
Thi førde thet hoffuid till Roskild by, 
alle monne vd mod hannom gange, 
oc alle klocker ginge aff ny, 
effther Gudz
[14]+1: Fejl for Luds hoffuid?
ord monne the lange;
 
nu ledis
[15] I udg.: "ledis".
[16] Hskr. har led med Forkortelsestegn; Henry Petersen læser sikkert urigtigt lød.
Gudz
[17]+1: Fejl for Luds hoffuid?
ord i kircken skøn:
 
o Iesu Christ, hør vor bøn. 

10
Bed for alle i Dannmarck boer 
oc seer paa Sielandz øø 
oc for alle paa Gud
[18] Fejl for Lucius?
nu tror
 
oc er till vand
[19] Fejl for land?
oc søø;
 
Iesus, hielp oss alle till himmerigh, 
ther om wj bede ydmygeligh.