Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 64
Side: 173r
Titel: (Aleneste Gud i himmerig)
Trykt: -
Kommentar: -
Generelle oplysninger: Stroferne er unummererede i hs.
Denne salme er ikke en version af salmen med samme titel, som i dag findes i Den Danske Salmebog som nummer 381.


[1]
Aleniste Gud i himmerig |  
wi maa det alle klage, |  
All wuished er siuncken ned |  
vdi disse siste dage, |  
paa Iorden er kommen stor falsk oc suig, |  
alle menniske maa vel græde der ved, |  
for Sÿnden som nu regerer. |  

[2]
Wi Sucke wi græde wi raabe til dig |  
wi bede du vilt oss forløse, |  
oc komme snarlig til dommen med oss |  
oc fri oss fra Sathan den bøse, |  
giør ende paa armod oc vselhed |  
Giff dine børn glæde oc salighed |  
Lad sÿnden icke lenger regere. |  

[3]
All kierlighed er nu saa kaale |  
som scrifften hun oss spaadde, |  
men had oc affuind er opuact igen |  
Thi staander all verden i vaade, |  
At dieffuelen bruger saa saare sit spil |  
Guds rige hand oss formene vil |  
oc all verden med
[1] Først skrevet "for". Rettelsen er måske foretaget af en anden hånd.
sig foraade. |
 

[4]
Blant mennisken er nu megen sorg |  
Mistrøst oc større banghed, |  
den ene den hader den anden saare, |  
med had oc affuind vden ende, |  
den rige hand haffuer den fattig saa kier |  
Ihuor hand er baade fern oc ner, |  
Som vlffuen haffuer lammet ved aften. | [sideskift] 

[5]
Nu lader gud skee paa iorden stor tegn |  
Med mirackler oc vnderlig gierning, |  
At wi skulle staa aff sÿndsens veÿ, |  
oc elske vor neste mett kierlighed |  
Soel oc Maane oc Stierner smaa |  
Att de oss alle monne
[2] dvs. mane.
paa |
 
At dommen hun snarlig tilstunder. |  

[6]
o helligaand vor trøstermand |  
lad oss vor sÿnd begræde, |  
Crist oss send tro oc ret forstand |  
Efter døden den euig glæde, |  
Beuar oss fra vor sÿnder gram |  
vnd oss altid at tencke paa dig |  
effter døden det euige liff Amen. | [sideskift]