Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 63
Side: 159 v
Titel: Erik Emuns Drab
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 116 Aa III 7
Kommentar: III 7-8a
Generelle oplysninger: Når der i de følgende noter henvises til "Vedels Læsemåde" m.m. i DgF, skal jeg oplyse, at læsemåden/forandringerne m.m. ikke gælder vor variant, men derimod Vedels egen version, trykt i DgF som variant Ab.


1
Aarlig om morgen, lercke hun sang, 
:: Under saa grøn en lide. ::
her Karl hand kleder sig for sin sengh. 
:: Kongen aff Suerigs krune hand lader det heffne. ::

2
Hand drog paa sig skiorter
[1] I udg.: "skiorte".
saa skøn
 
och silcke-trøe, vaar stucken med [guld].
[2] burde maaske hedde: och silcke-trøe med guld i søm, eller: och offuer i silcke-trøe grøn.
 

3
Buck-skind-støffuel drog hand paa been, 
forgylte spore spent hand omkring. 

4
Forgylte spuore spent hand omkring, 
saa rider her Karll allene til ting. 

5
Her Karl hand rider at veien frem: 
saa mange veder
[3] saal. oprindelig i Hdskr., men en anden samtidig Haand har forandret det første e til n og desuden i Bredden skrevet: vnder (dvs. Undere, Vidundere), hvilken Læsemaade ogsaa Vedel følger.
prøffuede handt.
 

6
Her Karl hand ganger at tinge frem: 
Der rømer for hannem saa mangen mand. 

7
Dan-kongen hand heder paa suenne ni: 
"I binder her Karl, i lader mig det see!" 

8
Op da stod de suenne ni, 
de band her Karl, lod konning det see. 

9
Di førde her Karl for offuen bye: 
de lagde hannem paa en stiele aff nye. 

10
Saa brat kom der bud for her Plog ind: 
"Dan-koning lader stiele broder din." 

11
Her Plog han sprang offuer breden bord: 
de
[4]+6: I udg.: "[den] [brune] [miød] [paa] [gulffuet] [stod]".
lagde hannem paa stiele aff ny.
[5] Den rette Linie er glemt i Hdskr., og der staar isteden for: de lagde hannem paa stiele aff ny, hvilken Linie hører til næstforr. Vers; Vedels Læsemaade: Hand gaff der faare icke mange Ord, er god nok, men er jo kun hans egen Gætning.
 

12
Buckskind-støffle drog hand paa been, 
forgylte spore spent hand omkring. 

13
Forgylte spore spent hand paa been: 
saa rider her Plog alene til tingh. 

14
Fast hand red, faster hand rend: 
hand for rede folck hand sprend.
[6] Saaledes i Hdskr.; Vedel har maaske truffet det rette: Sin gode Fole der offuer hand sprengde.
 

15
Her Plog hand ganger at tingen frem: 
dan-kongen hand stander hannem op igien. 

16
"Haffde ieg været her førend i dag, 
saa haffde det bedre været i lag." 

17
"Du maat end saa lenge tale der-om: 
du kanst end fange den samme dom." 

18
Dan-kongen heder paa ridder ni: 
"I binder her Plog, i lader mig det see!" 

19
"Est du en mand nu for dig, 
da maat du end selff binde mig." 

20
Kongen drog aff sit
[7] +1; Vedel har uden Tvivl Ret, naar han forandrer dette til: sin Handske, eftersom Udtrykket: at drage sine Handsker af, er et af de staaende, hvor en Helt skal bruge sine Hænder til Arbejde, her: til at binde Plog.
harnsk saa huid:
 
her Plog hand ryster met gyldene spiud. 

21
Først vog hand fire, saa vog hand fem, 
saa vog hand dan-kongen oc alle dem. 

22
Saa voget hand otte, saa voget hand ni, 
saa vog hand kongen oc alle de. 

23
Først voget hand dan-kongen och alle hans mend, 
:: Alt under saa grøn en liede. ::
saa og hand sin broder hiem. 
:: K[ongen] a[ff] S[uerrigs] k[rune] h[and] l[ader] d[et] h[effne]. ::