Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 61
Side: 148 r
Titel: Frederik IIs Eftermæle I
Trykt: T
Udgivet i: DV: 25 I 128-131
Kommentar: IV 79
Generelle oplysninger: Omkvædet er ved V. 2-18 som ved V. 1; V. 19-20: At Danmarck osv. (som ved sidste Vers).


1
Naar folckit i hue och sind 
vdi synder er forblind, 
straffuer Gud land
[1]+2: I udg.: "land".
Gud land och ryger,
 
vill at de fromme skulle viige. 
:: Danmarck du maat vel græde ::
:: och Holsten fuld liden quæde. ::

2
Att hand daa kand heffne sig vell 
offuer onde skalcke met skel, 
saa skulle hin fromme haffue lycke, 
ey nyde de onde stycker. 

3
Kong Frederichs,
[2] I udg.: "Frederich".
Danmarckis prys,
 
er
[3] I udg.: "en".
her retferdig och viisz,
 
en hoffuit i christenhed, 
tog Gud till sig i herlighed. 

4
Danmarck och Holsten skare, 
du stander i nød och fare, 
vden Gud det affuende vill, 
da skalt du høre jammer spil. 

5
Met saadan christen mand, 
som visselig styrde det land, 
Danmarck, kunde du ey kinde, 
huad naade dig Gud till sende? 

6
O Holsten med din pract, 
du haffuer Gudz ord ringe act, 
der for nu Gud til tide 
vill fly dig angist
[4]+2: I udg.: "angist".
och angist och quide.
 

7
Som saa vill giffue act 
att holde Gudz ord ved mact, 
i verden kunde mand ey finde 
nogen konge met saadan sinden.
[5] I udg.: "sinde".
 

8
Huor christelig hand mod huer mand 
skickit sig vdi sit land, 
kand ingen mand ret besinde, 
hosz Gud skal hand det finde. 

9
End vil den læriste mand 
taage kongens leffnit for hand, 
retsindig for skriffue, 
vel skal hand lade det bliffue. 

10
Thi saa wmueligt som det staar, 
mange bylger, i belthen slaar, 
att thele, saa kand mand neffne 
kongens dyder alle opregne. 

11
Danmarck met blomster skøne 
begyntes nu at grønne 
och vaar nu det ypperste land, 
som vaar nu i christenhed forsand. 

12
Met Gudz ord, ret och skell 
stod Danmarck och Holsten vell, 
beprydet i mange maade, 
alle vndersaat til baade. 

13
Kongen haffde lærde mend kier, 
vaa
[6] I udg.: "vaar".
dennom god, fern och ner;
 
huo rett hosz bogen vilde bliffue 
fick kongens penning at nyde. 

14
Adelen holt hand i ære, 
som ret adelen mon være; 
men huo med dyd beprydet vaar 
mod den hand stor gunsten baar. 

15
Borger och arme bynderfolck 
vaar en guod forsuar och tolck; 
naar hand dieris skaade merckte, 
saa saare hans hierte mon vercke. 

16
Der nu alting vdi land 
stod herlig med huer mand, 
motte glede sig och tacke Gud, 
kom hastelig dødtzens bud. 

17
Saa att kongens verdens mact 
her effter ey skulle haffue act, 
men skall till himmelen fare 
at leffue hosz engelens skare. 

18
Huor hand nu i euig roe 
hosz alle vdualde monne boe, 
blant fromme konger i ære 
y fryd och glede monne være. 

19
I voris nød och elende, 
som du oss vden naade sende 
met ret
[7]+1: Fejl for "ret vis"?
vil offuerfale,
[8] I udg.: "offuerfalde".
 
dig Gud vi trolig paa kalde. 

20
O Gud, hør du voris grad 
och giffue osz lycke och raad, 
at ey voris
[9] dvs. ved voris?
synder
 
fange mact voris finder. 

21
Till dig Gud vi indfalde 
i Iesu naffn paa kalde, 
at Danmarch och Holsten baade 
motte bliffue foruden vaade. 
:: Saa Danmarck motte ey græde ::
:: och Holsten motte sig glede. Amen. ::