Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 56
Side: 130 v
Titel: Angelfyr og Helmer Kamp
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 19 B I 254-255
Kommentar: I 257
Generelle oplysninger: Denne er heelt skreven med Vedels egen Haand.
Omkvædet staaer kun ved 1ste Vers.


1
Alff hand boer i Odderskier, 
er rig oc kaad met alle: 
saa raske dem haffuer hand sønner to, 
de lader dem kemper kalde. 
:: Oc nu drifuer gron aff huiden sand for norden. ::

2
Alff hand boer i Odderskier, 
hand haffuer de sønner saa snilde: 
oc de vil kongens daatter bede 
alt ud-aff Upsals felde. 

3
Det [var] unge Helmer Kamp, 
hand beder sadel sin hest: 
"Oc wi vil ride oss op paa land, 
oc kongens dotter at fest." 

4
Det vaar unge Angle-fyr, 
hand beder op-sadele sin heste: 
"Oc wi vil ride til Opsal, 
at iorden skal under oss bryste." 

5
Mit udi den borgegaard 
der axler de deris skind: 
oc saa gaar de i høylofft 
for kongen aff Opsal ind. 

6
Ind kam unge Helmer Kamp, 
oc stedis hand for bord: 
"Herre, vil i meg eders daatter giffue? 
i vider mig antsuar god." 

7
Ind kom unge Anglefyr, 
oc stedis hand for bord: 
"Oc kongen, giff mig daatter din, 
oc røm selff ud aff land." 

8
Det vaar kongen aff Opsal, 
hand suared alt saa der-til: 
"Ieg giffuer min daatter gerne den mand, 
som hun selff haffue vil." 

9
"Haffuer tack, kiere fader min, 
for i satte kaared hoss mig: 
da giffuer mig hin unge Helmer Kamp, 
hand bliffuer vel mand for sig. 

10
Ieg vil icke haffue hannem Anglefyr, 
hand er saa led en trold: 
oc saa er fader, oc saa er moder, 
oc saa er slegtet alt." 

11
Det suared unge Angle-fyr, 
hand bleff i huen saa mod: 
"Da gaa wi oss i gaarden ud, 
wi fecte om hende bode." 

12
Alff hand stander i Oderskier, 
hand lyder alt offuer de felde: 
da maatte hand høre saa lang en vei: 
hans sønner der suerde gielde. 

13
Det vaar Alff i Odderskier, 
hand sprang til ganger rød: 
oc ind kom [hand] til Opsal, 
før drengen de ginge til døde. 

14
"Sig mig thet, unge Helmer Kamp, 
oc kiere sønne min: 
oc hui da rinder de blodige strømme 
alt ud aff hoffuedet din?" 

15
Det vaar unge Helmer Kamp, 
hand suarde sin fader saa: 
"Thet giorde mig Angle-fyr, broder min, 
hand kunde icke iomffruen faa. 

16
Ieg haffuer vel XV uliffs-saar, 
de ere alle met eder bland: 
haffde ieg icke uden en aff alle dem, 
ieg kunde icke leffue en stund." 

17
Thet vaar Alff i Odderkier, 
vred op en eg met rod: 
hand slog til unge Angle-fyr, 
det hand fald død paa iord. 

18
Nu da ligger de kemper to, 
de ligge nu bode i graff: 
oc kongen giffuer vel daatter sin 
den suend, som hand vil haffue. 
:: [Oc] [nu] [drifuer] [gron] [aff] [huiden] [sand] [for] [norden]. ::