Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 52
Side: 121 v
Titel: Grev Henrik og Kongens Søster
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 433 Aa VII 389-390
Kommentar: VII 399a
Generelle oplysninger: Med Ordene Dett melltte dannske i V. 18 bryder Visen af midt paa Bagsiden af et Blad; og øverst paa næste Blad begynder en ny Skriver (selve Vedel) en anden Vise. Teksten fra ordet "droning" i 18,1 frem til viseslut er tilføjet fra opskrift Ab.


1
Alle da sade dy konngenns menn, 
dy drog baade miødtt oc uinn, 
for-udenn hinn ung gref Hendrick, 
hanntt snakid med hinn lidenn Kiersttinn. 
:: Rett i[n]genn sorrig da uistte hun aller u[d]af hiertted. ::

2
"Hør y, lidenn Kiersttinn, 
uille y haue mig kier? 
y erre aller-ideligstte y minn huf, 
y ligger mitt hiertte saa ner." 
:: Rett y[n]genn sorrig daa uistte [hun] aller af hiertted. ::

3
"Hørre y, unge gref Hennrick, 
oc skaall yeg sige eder saantt, 
daa erhe y kierstte y minn huf 
for nogenn uersenns mandtt." 
:: R[et] y[ngen] s[orrig] d[aa] u[iste] [hun] [aller] [ud]-a[ff] h[ierted]. ::

4
"Hurre kommer ieg y høfuid-loftt 
ad talle med eder saa bratt? 
Konngenn hann er eders broder, 
hanndtt hafuer all Dannemarcks macktt." 
:: R[et] y[ngen] s[orrig] d[aa] w[iste] h[un] a[ller] a[ff] h[ierted]. ::

5
"Wystte ieg, unge gref Hennrick, 
adtt y uille uerre mig trof, 
der-till uille ieg fange saa gode raadtt, 
i skulle dett alldrig tro." 
:: R[et] y[ngen] s[orrig] u[iste] h[un] a[ller] a[ff] h[ierted]. ::

6
"Trof-skaaf uyll ieg hafue, 
oc trofskaaf uyll ieg giørre; 
y erre aller-idelistt y minn huf 
af nogenn yomfroer eller møer." 
:: R[et] y[ngen] sorrig w[iste] h[un] [aller] [aff] [hierted]. ::

7
"Da uill ieg eder huifue 
alltt med dett huide linn; 
føllge skaall y mig y høfuid-loftt, 
som [y] uvaar
[1] I udg.: "waar".
yomfro mynn."
 
:: R[et] y[ngen] s[orrig] u[iste] h[un] a[ller] a[ff] h[ierted]. ::

8
Dy uare icke snarer i lofttenn saatt 
y huer-annens arm, 
dett uar for hinnis broder sagtt, 
tteht
[2] I udg.: "tehtt".
uar saa
[3]+1: I udg.: "saa".
saa stor enn harm.
 
:: Sa stor enn saarrig da fick the y dierris hiertter. ::

9
Dett uar danner-konnyng, 
hann klapet paa dørrenn mett skinn: 
"Du statt op, lidinn Kiersttinn, 
du lad dinn broder inn." 
:: Saa stor ehnn sorri[g] [da] [fick] [the] [y] [dierris] [hierter]. ::

10
"Yeg tør icke for anngistt, 
oc ieg tør ycke for kuide 
y
[4]+1: I udg.: "uecke".
uecke hinn lidenn Luse-maar,
 
som sofuer alltt hos minn syde." 
:: Saa stor enn sorrig daa finng de y dieris hiertte. ::

11
"Du statt op, lidenn Kiersttinn, 
lock op dinn lofttis-dør; 
saa oftte hafuer lidenn Luse-mor 
uerre uacktt af søfnenn før. 
:: S[aa] s[tor] e[nn] s[orrig] f[ing] d[e] y [dieris] [hierte]. ::

12
Du tørstt icke for anngestt, 
oc du tørstt icke for harm 
gack
[5] I udg.: "ga[a]".
fra hinn unnge gref Hennrick,
 
hann syder udy dinn arme." 
:: Saa stor enn sorrig daa finnge di y dieris hiertte. ::

13
Dett uar danner-kongenn, 
hann støtte aapaa dørrenn med fod; 
alle faller lose oc naaller fra, 
hinn unge gref Henndrick y-modtt. 
:: Saa stor enn saarrig daa finnge di y dierris hiertte. ::

14
Dett melltte danner-konny[n]g, 
hannd stod y skarllaagenn-skynn: 
"Hurre estt du kommenn y hyøiedtt-loftt 
hos ennestte søstter minn? 
:: S[aa] s[tor] e[n] s[orrig] t[aa] f[inge] t[i] [y] [dierris] [hierte]. ::

15
Du skalltt haafue denn fieerstte døtt, 
der nogenn rider uill tyge; 
y morgenn lader yeg dytt hofuidtt af huge, 
y Marrie
[6]+2: I udg.: "Marrie-kierke".
kier kierke ad lege."
 
:: S[aa] s[tor] e[n] s[orrig] t[aa] f[inge] t[i] y t[eris] h[ierte]. ::

16
"Yeg uell eder suerre paa trof oc ied, 
saa hiøghtt y hafue uill: 
lidenn Kiersttinn er aller yomfru
[7] +2; først skrevet mø dys ver.
dis uer,
 
ad nogenn mann er till." 
:: S[aa] s[tor] e[n] s[orrig] t[aa] f[inge] d[i] y d[eris] h[ierte]. ::

17
Dett uar lidenn Kiersttinn, 
hun gannger ad gulled fram; 
alltt hinnis søllf oc røde gull 
dett byder hun ud for ham. 
:: S[aa] s[tor] e[n] s[orrig] t[aa] f[inge] t[i] y t[eris] h[ierte]. ::

18
Dett melltte dannske [droning],
[8] mangler
 
[hun] [melte] [et] [ord] [med] [ære]: 
"[I] [giffuer] [greffue] [Hindrich] [eders] [søster], 
[men] [hand] [haffuer] [hinde] [saa] [kier]." 
:: [Saa] [stor] [en] [glede] [fich] [di] [i] [deris] [hiertte]. ::

19
[Der] [war] [glede] [i] [kongens] [gaard] 
[och] [halffue] [mere] [gamen]: 
[greff] [Hindrich] [och] [hin] [liden] [Kierstin] 
[di] [bleff] [giffuen] [thil-samen]. 
:: Saa stor en glede da finge di i d[eris] hiertte. ::

20
"[Min] [fruer-stuffue-dør] [en] [broden], 
[dend] [er] [slagen] [ald] [i] [kaw]; 
[men] [maa] [hin] [unge] [greff] [Hendrich] [leffue], 
[slet] [intett] [skader] [mig] [daa]." 
:: Saa stor en glede [da] [finge] [di] [i] [deris] [hiertte]. ::

21
[Nu] [haffuer] [liden] [Kierstin] 
[forwundett] [bade] [angist] [och] [harm]; 
[nu] [soffuer] [hun] [saa] [gladelig] 
[i] [unge] [greff] [Hinrichs] [arm]. 
:: Saa stor en glede da finge di [i] [deris] [hiertte]. ::