Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 49
Side: 114 v
Titel: Jomfruen og Dværgekongen
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 37 B II 41-42
Kommentar: II 47b, 655b
Generelle oplysninger: Omkvæd 1. Som det staar i Texten ved 1ste Vers, saal. i Hdskr.; i V. 2 staar det saal. som det i Texten er indsat i sidste V., og ellers ingensteds. Omkvæd 2. Foruden ved 1ste V., hvor det har den i Texten beholdte Form, staar det ved V. 2 saaledes: Eya, sorrigen huad thu est tung; og denne Læsemaade antydes ellers ved V. 3, 4, 5, 7, 8, 9 ved: E. S., men ved V. 6 finde vi det saal. som det i Texten er føjet til sidste Vers.
- Mellemkvædet som det findes i henh. strofe 1 og 2 er hverken udskrevet ell. antydet i de øvrige strofer, men findes kun denne ene gang hvert sted. Omkvædet er helt udskrevet ved (her benyttes udg.s strofenr.) strofe 1, 2 og 7. - Omkvædet er antydet ved "E: S:" ved strofe 3, 4-5 (som er ét vers i hs.), 6, 8, 9, 10. Der er ingen antydning af omkvæd ved de sidste 2 strofer; 11 og 12.
V. 4-5. Disse to gjælde i Hdskr. for eet Vers (4).


1
Rider holler under buske, ridder holder under buske,
:: Thy tiiden giøres meg saa lang :::: thi tiden gøres mig så lang ::
tager hand till at øske.
[1] ser i Hdskr. ud som: "Løske", men hvad nu ligner et stort L er maaske kun Begyndelsen til et stort O, der er ombyttet med det følgende lille o, og derfor ikke skal medregnes.
 
tager han til at øske.
:: Eya, ey ey, huad sorrigen du est tung! :::: eja, ej ej, hvad sorrigen du est tung! ::

2
"Christ giffuedt, den ønsken matthe saa gaa: "Krist give det, den ønsken måtte så gå:
:: [***]
[2] Dy legthe for offuen wedt hald.
[3] "wedt hald"; er udgiverens Konjektur; det ser i Hdskr. ud som: leedtt halt, men Læsemaaden er uvis.
::
:: * ::
ath ieg kunde konningens dotther faa." at jeg kunne konningens datter få."
:: [***]
[4] Eya sorrigen huad thu est tung.
::
:: * ::

3
Suaaridtt denn ville duerge, under biergedt som hand laa: svaret det den vilde dværge, under bjerget som han lå:
"Det er en ønsk, der aldrig fremgaar." "det er en ønsk, der aldrig frem går."

4
Then diuerge tager staffuen y sin hand,
[5]L. 1-2: Rimordene have været hand ∼ gange. (Bugge.)
 
den dværge tager staven i sin hånd,
till konningens gaard saa monne hand gaa. til konningens gård så monne han gå.

5
Daatther och hindis kiere moder datter og hendes kære moder
dy sidder y dieris burre. de sidder i deres bure.

6
[6] Svarer til strofe nr. 5 i hs.
"Hør du nu, kiere daatther myn: "hør du nu, kære datter min:
hui falmer dit haar? hui blegner dine kindt? hvi falmer dit hår? hvi blegner dine kind?

7
[7] Svarer til strofe nr. 6 i hs.
Hui falmer dyn lydtt, hui falmer dit haar, hvi falmer din lød, hvi falmer dit hår,
lige-som den quinde, met barne gaar?" ligesom den kvinde, med barne går?"
:: [***]
[8] Eya ey ey sorrigen huad thu est tung.
::
:: * ::

8
[9] Svarer til strofe nr. 7 i hs.
"Thet duer icke at dylle for ether: "det duer ikke at dølge for eder:
den ville diuerge haffuer lockedt mig." den vilde dværge haver lokket mig."

9
[10] Svarer til strofe nr. 8 i hs.
"Haffuer den ville diuerge lockett dig, "haver den vilde dværge lokket dig,
tha haffuer du icke lenger moder y mig." da haver du ikke længer moder i mig."

10
[11] Svarer til strofe nr. 9 i hs.
The menthe, de var enne II: de mente, de var ene to:
udestaar den diuerge, liuder paa ordt. ude står den dværge, lyder på ord.

11
[12] Svarer til strofe nr. 10 i hs.
Hand slo hinde met edt eluer-thre: han slog hende med et elvertræ:
"Du skøndt dig adt biergidt effter mig!" "du skynd dig ad bjerget efter mig!"

12
[13] Svarer til strofe nr. 11 i hs.
[14] At Skriveren ikke har haft mere af Visen, ses af det tilføjede: Amen Finis.
Stallt Metthe-lill ind aff biergiid thren: stolt Mettelil ind af bjerget tren:
:: Dy legthe for[-]offuen wedt
[15] +1; er udgiverens Konjektur; det ser i Hdskr. ud som: leedtt halt, men Læsemaaden er uvis.
hald. ::
:: de legte foroven ved hald. ::
hindis VII sønner dy stander hende op igien. hendes syv sønner de stander hende op igen.
:: Eya, ey ey, sorrigen huad thu est tung! :::: eja, ej ej, sorrigen hvad du est tung! ::