Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 45
Side: 107 r
Titel: Den udkaarne Ridder
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 487 E VIII 479-480
Kommentar: VIII 481


1
Rider Oluff red sig at marcken ud, 
vel fire mil langt, vel fire mil bredt; 
oc icke da kunde hand finde den, 
som torde dysten met hannem ride. 

2
Oc [hand] saa under linden,
[1] I udg.: "li[e]den".
 
en rider der kom ridendis; 
hans hielm vaar luct, hans hest vaar sort, 
och hand stod alt udi sprynge. 

3
Der waar i hans forgylte hielm 
et glaffuen, vaar aff det røde guld; 
oc odden vaar aff en rune-steen,
[2] maaske Fejl for rubin-steen.
 
oc det giorde unger-suends hierte meen. 

4
Der sad paa hans forgylte hielm 
et krantz, vaar aff det røde guld; 
oc det gaff ud de iomffruer tre, 
for de waare dannes oc dydelige. 

5
Oc hand saa i hans støffuele 
vel tolff saa lille smaa hiul; 
huer gang at wæret bless i ring, 
da løbe de hiule alle-sammen om-kring. 

6
Oc der sad paa hans spore 
vel tolff saa lille smaa fule; 
saa offte hand sin hest met spore tuang, 
da sad alle de fule oc sang. 

7
Ridder Olluff hannem atspurde, 
alt huem
[3] I udg.: "huen".
hand waar kommen:
 
huad heller hand vaar kommen aff himmelen ned, 
eller hand vaar fød paa iorden, 
eller hand vaar Michel eller Gabriel, 
eller hand vaar Gud hin gode. 

8
"Oc est du Gud hin gode, 
da falder ieg dig til fode; 
ieg beder dig for den volde Gud, 
sig mig, huem
[4] I udg.: "huen".
du est kommen."
 

9
"Ieg er icke Gud hin gode, 
du tørst icke falde mig til fode; 
ieg er en ridder ubekiend, 
tre skøne iomffruer haffue mig udsend. 

10
Den ene heder iomffru Milde, 
den anden heder iomffru Blide, 
den tridie heder iomffru Adel-ruod,
[5] Adel-rund [?].
 
til Gud oc hende stander allt mit mod."