Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 44
Side: 105 v
Titel: Longobarderne
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 21 B I 322-323
Kommentar: I 326a


1
Ther bode en konning udy Dannemarck, 
kong Snedigh lader hand sig kalle: 
stor hunger och nødt war y hans landt 
och stor mistrøst met alle. 
:: The maa saa vel y Danemarck. ::

2
Hand tog till sig sine rigens raadt, 
handt lodt sig ther-till møde: 
tridie parten aff folcken, y landet er, 
then ville hand slaa till døde. 

3
Tridie parten aff folcket, y landet er, 
thennom will hand slaa till døde: 
for hand setthe icke thend tro till Gud, 
ath hand kunde [thennom] føde. 

4
Thet spurde en gammell frue och wis, 
thed raadt, the haffde paa fundit: 
hund sagde, them burde ey møgen priis 
for bondt, som the haffde bondeth. 

5
"Huo haffuer hørt et slemmer mordt 
[y] [werden] ath bedriffue: 
en tage dem liff och leffnet fraa, 
som liff och leffnit er giffuen. 

6
Eth raadt will iegh ether raader,
[1] I udg.: "raade".
 
endt-dog ieg er en quinde: 
y sender them heller aff landet udt, 
the motthe en syer winde." 

7
The tog tha strax paa hindis raadt, 
dy lode dem lade thi wancke; 
och thet will ieg forsandigh siige: 
skønt folck the maa samen soncke. 

8
Then frue hund bode y Sellandt, 
fru Ingeborgh lodt hund sig kalle: 
hun lader bygge saa stort etth skiff, 
maa segle offuer werden alle. 

9
Hund lader sig byge en snecke, 
for-gyllen er all the strenge: 
then sender hund y haffuit udt, 
och well sath met raske hoffdrenge. 

10
Hindis sønner tha giorde the till hoffueds-mendt, 
the war tho mendt allt saa fromme: 
[huer] [aff] [them] [giør] [fyllest] [for] [en], 
[y-huort] [the] [mone] [komme]. 

11
Tyll Blegint tha fulde the them till søes, 
thedt war saa stor en skare: 
kongen och alle hans riigens raadt 
the bad them alle well fare. 

12
Ther the kom y haffuit udt, 
ther løste the well ath werre: 
y-huar the kom y fremmedt landt, 
thy wand bode pris och ære. 

13
Tyll Lunbardi bestride the och well, 
som leger y Wallandt ynde: 
the
[2] I udg.: "ther".
slaa the alle theris mendt yhiell
 
och bleff syden hoes theris quinde. 
:: Dy maa saa well udy Danmarck. ::