Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 43
Side: 104r
Titel: (Evindeligt er mit håb til Gud)
Trykt: -
Kommentar: -
Generelle oplysninger: En version af denne salme findes trykt i bl.a. Chr. Cassube: "Fuldk. Psalme=Bog" fra 1675-77 (og andre, hvoraf den tidligste er fra 1552-58: "Tre skønne viser"). I et opslag i Salmeregistrantens samling oplyses følgende: "Forfatter og evt. forlæg er os ubekendt, optages hverken i Tausens eller Thomissøns salmebøger, men har på svensk i Gml. Psboken akrostikonform: Erik Flemin Ridder, hvilket er udvisket i senere salmebøger."


1
Euindeligt er mÿt hob till gud 
hand | er mÿt liffs trøster och helszende 
then | thimeligh dødt stunder mig 
ther ingen | kand sig fraa frelsze 
huad hielper tha | gods eller welde 
nar døden hand kommer | alt som en ild 
hand tager borth | alt thet hand kommer till 
bode fattig | och riigh 
huad hielper tha stolthed | eller wellde |  

2
Rigdom eller Wisdom huad hielper thet | mig 
mÿn mandom eller kongelig ære, |  
Vngdom stolthed bode store och Sma, |  
thÿ døden hand tager dem alle 
Huor | bleff tha then stercke Karll Magny Nimi |
[1]+1: i den trykte version: "Nimroth".
rott,
 
Antiochus och Azaell Wergiiliius | Samson och Samuell 
thi motthe alt dø |  
huor bleff thaa theris mecthiige vellde |  

3
Dina
[2] Der er rettet ved "i"et.
hun fletter sÿth hoer
 
wdgaar |  
ath beskue thi hedenske quinder 
och kon | gen aff EZiechiell
[3] I den trykte version: "Sichem".
fick hinde ath see |
 
hans hierte till hinde optindis, 
hand | tog then Iomfru mett wold 
hindis fa | der och Broder fortøcket det 
thÿ slo ÿ | hiell kongen och folcken meett 
sloe staden |
[4] Usikker læsning.
nedt
 
huor bleff daa theris mectige | wellde: |  

4
Mÿn gudt som alting haffuer ÿ vold |  
hand vordis wor tro och stÿrcke 
thÿ dø | den then haffuer hand øde lagt 
ath | hand oss eÿ skaden kand
[5] Efter "kand" forekommer et overstreget "k".
giøre,
 
han | er wor balson
[6] Over ordets sidste to bogstaver forekommer en vandret streg.
[7] I den trykte version: "Balsam".
then stercker
 
nar wÿ | vor fromdhedt tencker opaa 
fra døde | tÿl liffuit saa skulle vÿ gaa 
til euig | tÿdt 
gud giffue os naadin sine | [sideskift] 

5
Rider iegh eller gaar eller huad ieg gør |  
mÿn armodt ieg altÿdt paa tencker 
ÿ søn | den ieg fødis och saa ieg 
thÿ døden mig | sorrigen skencker, 
huor wnderligt er | verdzens wold 
ÿ dag brasker ieg och | holder
[8] I den trykte version: "bolder".
mig from
[9] I den trykte version: "fro".
 
ÿ morgen ligger iegh | wissen som ett strae 
er slagen om, |  
huor suigefuld er werdzins vellde: |  

6
Thÿ raader iegh ether ÿ huere en stadt |  
huad heller ÿ er mendt eller quinde |  
till thet hand er kallet hand blifuer | ther wedt, 
ther meth hand kand | sorrighen fordriffue 
gud giffuer ham | well sÿn føde 
then siigh ophøger, hand | falder omgring 
then fattige hand tager | bode guldt och sølff
[10] Først er skrevet "søf", men er rettet in scribendo.
 
ÿgien
[11] I den trykte version: "igiennem".
gudz | medt
[12] Over ordets første tre bogstaver forekommer en vandret streg.
[13] I den trykte version: "Mund".
 
hand ske loff pris heder och | ære | [sideskift]