Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 41
Side: 101 r
Titel: Holger Danske og Burmand
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 30 C I 394-395
Kommentar: I 397b


1
Burmandt holder y fellden udt, 
hand lader sin skiol vell skine: 
och spør hand vey till Islands konning, 
om hand haffuer døther venne. 
:: Olger Dansk hand vandt seer aff Burmand. ::

2
"Hør thu, Islands koning, 
huad ieg siger thig: 
thu skaltt giffue mig dotther din 
och skiffte medt mig thine rige. 

3
Thu skalt giffue mig dotther din 
och skiffte medt mig thin land: 
eller thu skalt fli mig then samme mand, 
y striden kan mett mig stande." 

4
"Icke for thu dotther mig 
och ingen aff myn landt: 
ieg haffuer min dotther en kong giffuit, 
kong Karll saa er hans naffn. 

5
Ieg haffuer hinde en konge borth-giffuen, 
kong
[1]+1: I udg.: "kong".
kong Karll saa er hans naffn:
 
kand hand hinde icke fraa thiigh werre, 
saa gonger hund thig til gaffn." 

6
Thet var Islans konge, 
hand ganger y buren indt: 
thet var iomfru Gloriant, 
hund staar ham op igien. 

7
"Hør thu, iomfru Gloriant, 
huad ieg siger thig: 
Burmand holder y felden udt 
och bier fast effter thig. 

8
Burmandt holder y felden ud, 
hand bier fast effter thig: 
uden thu kandt fli ham then samme kempe, 
som striide vill for thig." 

9
Thet var iomfru Gloriant, 
tager offuer sig koben blaa: 
saa gaar hund till fange-thorn, 
som alle fanger laa. 

10
Thet var iomfru Gloriant, 
hund rober offuer fangerne alle: 
"Och est tu leffuendis, Olger Dansk, 
och vilt thu vid mig talle? 

11
Est thu leffuendis? Olger Dansk, 
ieg siger thig paa min sand: 
min fader haffuer mig throeld giffuit 
och ingen christen mand. 

12
Myn fader haffuer mig en troeld giffuit 
och ingen christen mand: 
kand thu mig fra ham verre, 
tha gaar ieg thig till gaffn." 

13
"Her haffuer ieg liggit y XV aar 
y buur
[2] Læsemaaden uvis; det seer snarest ud som luur; Vedel (D, V. 15.) gjør det til: Baand.
och horden fange:
 
vel er ether, iomfru Gloriant 
ath y vill thill mig gange. 

14
Her haffuer ieg liggit y femthen aar 
och liidt boder hunger och tørst: 
lidet er myn formue 
ath stride mod throllen først. 

15
Wel er ether, iomfru Gloriant 
ath y vill thill mig gange: 
vil y giffue mig kosten godt, 
ieg riider for ether saa gernne." 

16
"Ieg vill giffue thig kosten god, 
then beste thu villt ede: 
ieg [vill] fly thyg then beste hest, 
som thu løster selff ath riide. 

17
Ieg vill giffue thiig then samme hest, 
som thu løster sielff ath riide: 
och ieg vil faa thig thet beste suerdt, 
som thu vilt binde vid siide." 

18
Och the rede udt aff staden, 
the vor II hellthe stercke: 
kong Olger hand slaa then throll ihiell, 
hans skioldt thet skinner y marcken. 
:: Olger Dansk hand vandt seyer aff Burmandt. ::