Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 40
Side: 99 v
Titel: "Den skaanske Bjørn" fældet
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 316 B VI 7
Kommentar: VI 8b
Generelle oplysninger: V. 11-12 skrevne som ét Vers.
Omkv: her Ogis suenne osv. ved alle følgende Vers.


1
Her Ogi hand vogenner om medie-nat, her Ove han vågener om midjenat,
hand tald sin drøm saa offuerbart.
[1] I udg.: "offuerbrat".
 
han talt sin drøm så overbrat.
:: Her Ogi hans suend thy riider vilde igiemel skoffuen. :::: her Ove hans svend de rider vilde igemmel skoven. ::

2
"Och mig dromtt
[2] I udg.: "drømtt".
om dy biørne III,
 
"og mig drømt om de bjørne tre,
for myn sengh saa stedis thy. for min seng så stedtes de.

3
Och mig drømmit thy falcke II, og mig drømmet de falke to,
thy tog mith hierte mellum theris kloo. de tog mit hjerte mellem deres klo.

4
Och migh drømmit om thend liiden hundt, og mig drømmet om den liden hund,
hand bar mit hoffuit igiemmel rossens-lund." han bar mit hoved igemmel rosenslund."

5
Ud stander hans høstru, lyder ther-paa: ud stander hans hustru, lyder derpå:
"For-bydt her Gudt, der drømmen skulle gaa!" "forbyd Her Gud, der drømmen skulle gå!"

6
"I lader y skolle, y dricker mig till! "I lader i skåle, I drikker mig til!
thet worder wel gaath, nar herre Gud vill. det vorder vel godt, når Herre Gud vil.

7
Och alt skal ieg y brøllup ind, og alt skal jeg i bryllup ind,
ieg skøder icke om en søffne-drom."
[3] I udg.: "søffne-drøm".
 
jeg skøtter ikke om en søvnedrøm."

8
Och der hand kom alt udy rossens-lund, og der han kom alt udi rosenslund,
och ther møtte hannom then liiden hundt. og der mødte hannum den liden hund.

9
"Ieg sier thet paa then liiden hundt: "jeg ser det på den liden hund:
min sønner
[4] I udg.: "fynder".
holler udy rossens-lund."
 
min sønner holder udi rosenslund."

10
Her Ogi hand hørde thy heste kny, her Ove han hørte de heste kny,
hand kundt icke fra sinne fynder fly. han kunt ikke fra sine fjender fly.

11
Och der kom løben thy biørne III, og der kom løbend de bjørne tre,
och for hans hest saa stedis thy. og for hans hest så stedtes de.

12
Och ther
[5] I udg.: "thet".
var then første,
 
og der var den første,
hand hagde mig spenth udy brøst. han havde mig spændt udi bryst.

13
Och thet var then anden, og det var den anden,
hand sloge mig meth sine rammer. han sloge mig med sine rammer.

14
Och thet var then tridie, og det var den tredje,
hand hagde mig spenth y midie. han havde mig spændt i midje.

15
Och ther kom flyffuen thy falcker II, og der kom flyvend de falker to,
thy tog hans hierte mellum theris klo. de tog hans hjerte mellem deres klo.

16
Och ther kom løben then liiden hund, og der kom løbend den liden hund,
hand bar hans hoffuit ygiemel rossens-lund. han bar hans hoved igemmel rosenslund.

17
Saa høgh [thy] [her] Ogi saa smaa, så høg [*] [*] Ove så små,
thy kunnde icke hans ligge y kierckegarden faa. de kunne ikke hans lige i kirkegården få.
:: Her Ogis suenne thy riider vilde igiemmel skoffuen. :::: her Oves svende de rider vilde igemmel skoven. ::