Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 39
Side: 98 v
Titel: Skjoldmøen
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 186 Ca IV 84
Kommentar: IV 90
Generelle oplysninger: a er eneste Kilde til Vedels Text. Vedel har egenhændig i Hdskr. indskrevet en stor Mængde Smaaændringer, som for det meste ere tagne til Følge i hans Udgave.
Omkv. 1 antydes af Skriveren overalt ved F. s. f. e. r.


1
Dather spurde hun moder: datter spurgte hun moder:
:: Falliir saa faffuer en rim. :::: falder så fager en rim. ::
"Hadde ieg ingen broder?" "havde jeg ingen broder?"
:: Saa vell thaa gangis ther dantzen. :::: så vel da ganges der dansen. ::

2
"Brøder thenom aatthe thu bolle, "brødre dennum åtte du bolde,
the ere thenom y greffuins wolle." de ere dennum i grevens volde."

3
Iomfruin ganger sieg till stalle, jomfruen ganger sig til stalde,
hun skode the folliir alle. hun skode de foler alle.

4
Hund skode then brune, hun skode then graa, hun skode den brune, hun skode den grå,
then beste liger hund saddell paa. den bedste ligger hun saddel på.

5
Ther hund kom till borge-lidt, der hun kom til borgeled,
ther stander greffuins frille widt. der stander grevens frille ved.

6
"Hør du, greffuins frylle! "hør du, grevens frille!
er thin herre hiemme?" er din herre hjemme?"

7
"Myn herre hand for till tinge y-gaar, "min herre han for til tinge i går,
ath dømme saa riigiir en fange for mord." at dømme så riger en fange for mord."

8
"Hør du, greffuins frille! "hør du, grevens frille!
huor huiles the fanger inde?" hvor hviles da fanger inde?"

9
"Udy wor gaar ther standir ith huss, "udi vor gård der stander et hus,
ther huiles the fangiir bade y mørche och y lyss. der hviles de fanger både i mørke og i lys.

10
Ther siider for en elluer-pind, der sidder for en elverpind,
ther kommer ingen iomfruir indt." der kommer ingen jomfruer ind."

11
Iomfruen drog aff siine handskiir smaa, jomfruen drog af sine handsker små,
saa tager hun then slaaen fraa. så tager hun den slåen fra.

12
"Hør thu thett, kierre broder myn! "hør du det, kære broder min!
hui lodst du dieg binde aff mere end en?" hvi lodst du dig binde af mere end en?"

13
"Meg banth iche 4, meg bant iche fem, "mig bandt ikke fire, mig bandt ikke fem,
meg banth XXX raske hoffmendt." mig bandt tredive raske hovmænd."

14
[1] Denne Variation af V. 15 haves ogsaa i sv. A 13 (Jag står här nu mö och icke man, de skulle icke binda min ena hand).
"Ieg stander saa small som lilli-wand, "jeg stander så smal som liljevånd,
ther skulle iche XXX binde min handt. der skulle ikke tredive binde min hånd.

15
Ieg stander her nu en quinde, jeg stander her nu en kvinde,
meg skulle iche XXX binde." mig skulle ikke tredive binde."

16
Saa tog hund udt sin broders byen, så tog hun ud sin broders ben,
saa satthe hun greffui[n]s frille ther igien. så satte hun greves frille der igen.

17
Saa tog hun udt sin broders ben,
[2] I udg.: "fodt".
[3] "ben" maa være Skrivf. f. fodt. Vedel har ikke opdaget Fejlen, men skaffet Rim ved i 17,2 at ændre ther y-modt til: der ind, hvorved Verset (som i Vedels Udg.) bliver næsten enslydende med det forrige.
 
så tog hun ud sin broders ben,
saa sathe hun greffuins frille ther y-modt. så satte hun grevens frille der imod.

18
"Will thyn herre haffue anden wiidt,
[4] wiidt (maa være = oldn. víti: Straf, Bøde, skjønt dette Ord egl. er Intetkøn; se Molb. Glossar: "Vide"): bod.
 
"vil din herre have anden vid,
:: Fallir saa foffuir en rim. :::: falder så fager en rim. ::
thu bedt hanom møde meg y marchen udt!" du bed hannum møde mig i marken ud!"
:: Saa well thaa gangis ther dantzen. :::: så vel da ganges der dansen. ::