Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 38
Side: 97 v
Titel: Brune-Erik og Nilaus Buggesøn
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 331 Aa VI 67-68
Kommentar: VI 68a
Generelle oplysninger: brome her Erich overalt; Fejllæsning af bronne el. brone.


1
Thett war Nilauss Bagessen, 
hand bedir sadil hest: 
"Och wy vill ride oss op paa landt 
hin brome her Erich atth gieste!" 
:: Thy herrer liiger slaffuin paa wallen ey-saa sarre. ::

2
Thett war Nielaus Bagesøn, 
hand kom ther ridendis y gaar; 
och ude stander brome her Erich, 
hand war vell suøfft y mordt. 

3
"Wer welkomen, Nielaus Bagiissøn, 
wer velkomen y war gaar! 
then brune miødt och then klarre win 
skall were for ether uspart. 

4
Hør thu, Nilaus Bagisøn, 
alt huadt [ieg] siger thig: 
thu haffuer en suendt udy thin brødt, 
then haffuer tu tachit fraa mig." 

5
"Alle the suenne, som [ieg] haffuer, 
thenom haffuer ieg fangit met lige; 
foruthen tiig, brome her Erich, 
ieg wil thig aldrig wiige." 

6
Buort redt Nilaus Bagesønn, 
hand hade iche suene uthen V; 
epther kom brome her Erich 
mett XXX iern-klede hoff-mendt. 

7
Thett war Nilaus Bagisøn, 
hand sig til-baage saae: 
"Och hiissiit komer brome her Erich 
mett XXX iern-clede hoffmendt. 

8
Holler y her, myn guode hoff-mendt, 
y mercker paa myn tale, 
men ieg riider til-bage igien; 
ieg wil then herre vell suarre. 

9
Holler y nu her, myne guode huffuendt,
[1] I udg.: "huff-mendt".
[2] huffuendt med sidste u-Tøddel udstreget.
 
som ieg haffuer giffuit brødt, 
men ieg rider till-bage igien; 
y sier nu paa min dødt." 

10
Samel thaa redt thy herrer II, 
thee vilde huer-anden
[3] I udg.: "hner-anden".
icke wige;
 
saa sathe the suarit
[4] I udg.: "sperit".
for sadilbusse,
[5] I udg.: "sadilbuffue".
 
the stach huer-anden til lige. 

11
Nu liger the herrer II, 
och blodit rinder thenom till døde; 
thieris guode hoff-mendt the loffuer om landt, 
huor the kunde fange thieris føde. 
:: Thi herrer ligir slaffuin paa wallen i-saa saare. ::