Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 36
Side: 94 v
Titel: Ranild Jonsens Endeligt
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 149 C III 427
Kommentar: III 429


1
Dett løffuir nu saa wide om landen, 
at Rany hand er nu fangen: 
hand haffde iche komit aff Hielm y aar, 
hade han wist, thet skulle hanem saa gangit; 
nu fangit Rany thett ynnch[el]iste mordt, 
hans arme liff kand tole. 

2
Lede the Ramy
[1] I udg.: "Rany".
y stoffuin indt,
 
[hand] badt godt dag sin herre: 
"Och siden huer umgiir
[2] I udg.: "ungiir".
suendt,
 
som meg haffuer fangit met erem!
[3] I udg.: "eren".
 
Christ taa sigme
[4] I udg.: "signe".
huer fattige suendt,
 
som komer for saden en wonne! 

3
Mindes ether, koning Christoffer, 
ieg thiente y ethers fadirs gaardt,
[5] L. 2 bør vistnok ganske udgaa som en Skrivfejl. (Jfr. n. V.)
 
wy war ij
[6]+2: I udg.: "y gode saatte".
[7]+2: ij gnade stolte. (Jfr. B 3, hvor maaske ogsaa burde læses: wii ware [y] fuld gode saatte, saa at vi paa begge Steder fik Navneordet og ikke Tillægsordet sáttir [=sættir].)
gnade stolte:
 
endt war ieg then giøuiste suendt, 
ethieris fader y garen aathe; 
ieg bar ethir liiffligen y min fagn, 
som y
[8] I udg.: "ieg".
thett vel for-matthe."
 

4
"Du thiente y min faders gardt 
for guldt, pening och kleder: 
thu raade min fader aff liffue 
met thin falske forrediir; 
thu skalt klede en stegle y dag, 
om ieg skall kronen berre." 

5
"I hugiir aff meg baade hinder och fødiir, 
y lader min øgen udstinge! 
y giørre aff meg thett yncheligste mordt, 
mit arme liiff kandt tuinge! 
alt then pine, ther ieg nu lider, 
then lider ieg for sønderne myne." 

6
"Wy huge iche aff thig huerchen hindir ellir føder, 
vy ladir iche thyne øgen udsting[e]: 
ligeuell skaltu fange thett ymcheligste
[9] I udg.: "yncheligste".
mordt,
 
dim
[10] I udg.: "din".
arme liiff kandt tuinge;
 
alt then pine, ther tu nu lider, 
then lider tu for faderen myn." 

7
Lede the Ramy
[11] I udg.: "Rany".
aff Roskill udt,
 
hand wredt sine hinder saa saare: 
alle the fruer, y staden war, 
thi felde for hanom taare; 
hand bad thenom alle guodt nat, 
the bade hanom alle samell fuluell farre. 

8
Lede the Ramy
[12] I udg.: "Rany".
af Roskyll ud,
 
hand saa then steglen opstande: 
alle the fruffuir, y staden war,
[13] L. 3-6; ere en Gjentagelse af forr. V. og her ved en Skrivf. komne isteden for nogle andre: B 8, L. 3-6.
 
thy felde for hanom taare; 
hand badt them alle guodt natt, 
the badt hanom alle vell fare. 

9
"Nu bediir ieg alle thiisse damefolch,
[14] I udg.: "dannefolch".
 
som saffnit er offuer disse hiede: 
y beder en pathir-nostir for min siel, 
at [Gud] vil forlade meg sin wrede: 
endt skall ieg y affthem
[15] I udg.: "affthenn".
borth
 
then mørche wey och ledde. 

10
Haffde ieg nu en fultroff wen, 
mit budskaff ville werre 
thill lidell Kierstin, min hierthens-kier, 
beder hinde leffue mett eren! 
Christ thaa sigme
[16] I udg.: "signe".
myn børn saa sma
 
och saa min hierthens-kiere!"