Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 35
Side: 92 v
Titel: Tord af Havsgaard
Trykt: U
Udgivet i: DgF: 1 Ab (Aa: I 3-4)
Kommentar: I 6-7 + II 634
Generelle oplysninger: De første 19 strofer er nummereret fortløbende. Strofe 20-23 er i hs. forsynet med strofenumrene 30-33, hvilket formentlig blot er en skrivefejl, idet intet synes at mangle. Håndskriftets strofenumre 30, 31, 32 og 33 er her ændret til strofenummer 20, 21, 22 og 23.


1
Thett war Tord aff hauffsgardt 
rider offuer the | grøne enge 
haffte hand sin hamer aff guldt |  
och buorte war hand saa lenge. 
:: Saa winder | mandt suerchen | ::

2
thett war tordt aff hassgardt, 
hand talir til broder | sin, 
thu schalt fare till Norigeffell 
och liusse | epther hammir mÿn. |  

3
Dett war lochÿ leÿmandt 
for syn feidiir hamd |
[1] Usikker læsning. Ordet er meget udvisket.
ham,
 
saa fløg handt till norgeffeilde 
offuer | thet salthe wandt, |  

4
Mitth wdÿ then borge gardt 
ther axelit handt | sin skindt, 
saa ganger hand ÿ hoffuit lofft |  
alt for then tosse greffue indt |  

5
Wer vel komen lockij leÿmandt, 
du ver welkom[en] | her, 
huor stander landen y haffgardt, 
och hu[or] | stander landin ther, |  

6
Wel stander landet ÿ haffgardt, 
och vel stande[r] | landet ther, 
Tuor hand haffuir sin hamir | mist, 
for thÿ er ieg komen her, | [sideskift] 

7
Icke fanger tordt sin hamer 
tiig siger ieg tisse ordt |  
for XV fagne och IIII och X 
ther liger hand graff[-]uid
[2] Orddeling ved linjeskift i hs.: "graff[-]uid".
ÿ iordt |
 

8
Icke fanger tordt syn hamer, 
tig siger ieg tallen | saa, 
met minde ÿ giffuer meg fredens borrig |  
mett alt godz y ager |  

9
thett war lockÿ leÿmandt, 
sett sig y sin feider ham, |  
saa fløg hand til bagiir igien, 
offuer thet | salthe wandt. |  

10
Mith wthÿ garren 
ther axlit hand sinne skindt |  
saa gangir ÿ stoffuin 
alt for kierre broder syn |  
:: saa winder mand suerchen, | ::

11
Icke fanger tu thin hamer igien, 
tiig siger ieg | talen saa, 
mett minde wÿ giffuer hanom | fredens borig 
met alt gotz wÿ aager |  

12
der till suarith thaa then stolthe Iomfru 
paa | benchen som, hund sadt 
giffuer meg heller | en chresten mandt 
en delig af
[3] Usikker læsning. Ordet synes overstreget.
en trold | saa ledt, | [sideskift]
 

13
thaa ville vÿ tage wor gamle fader, 
ganske well | vill vÿ børste hand haar, 
førre vÿ hanom thill | norieffell, 
for en schiønn Iomfru. |  

14
forde the then wnge brudt, 
the forde hind ÿ brølup | gaardt, 
thet vil ieg for sandigen sige, 
ther | var eÿ guldt for lieger spardt |  

15
Nu tage the then wnge brudt, 
setthe hinde paa | brude benck, 
for thaa gick then tosse grøffue |  
hand løstidt for hinnde sielff at skienck |  

16
femthen oxe krop saa aadt hund op, 
vel XXX | suine fløcke, 
VII hundert brødt hende renthe | wer, 
saa ville hund haffue tit drich |  

17
femthen oxe krop saa aadt hund op, 
vel XXX | suinne floche, 
XII tønner øll saa drach hund | wdt, 
for ind hund kunnd tørsten sloche, |  

18
Thosse greffuen hand ganger att stoffue gull[it] |  
mone sig saa ille søreg,
[4] Vel fejl for "sørge". Fonetisk stavning?!
 
huen saa er | then wnge brudt, 
hun wil saa megit æde | [sideskift] 

19
Suarit loche leÿmandt 
hand smiler vnder schindt |  
ÿ VIII dage haffuer hund iche edit, 
saa haffuer | hund stundit hiem till thyn, |  

20
[5] Har nr. 30 i hs.
viij war tha thÿ kiempir, 
som hameren bar indt | paa tre, 
thet siger ieg for sandigen 
the lagden | offuer brudens kne, |  

21
[6] Har nr. 31 i hs.
thet war tha then wnge brudt 
tog hameren | ÿ sin handt, 
thet vil ieg for sanden sige 
hund | slog som en mandt, |  

22
[7] Har nr. 32 i hs.
Nu slog hund tosse greffuen ihiel 
then sleme | troll och then lange, 
saa slog hund ihiel thÿ andre | sma troll 
at brolupit motthe aff gange |  

23
[8] Har nr. 33 i hs.
thet war lochÿ leÿmandt, 
mone sig saa vell | om tenche, 
nu vill vÿ fare hiem til voris landt |  
och spome vor fader en Enche, 
:: saa vinder | mand suerchen | [sideskift] ::