Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 29
Side: 77 r
Titel: Longobarderne
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 21 Ca I 323
Kommentar: I 326


1
Der boude en koning y Danmarck, 
koning Suede
[1] I udg.: "Snede".
lader hand sig kolle:
[2] I udg.: "kalle".
 
hunger och nødt war y hans landt 
och stuor mistrøst met alle. 
:: Thy maa saa vell y Danmarck. ::

2
Hand lodt forsamle sith rigens raadt, 
handt lodt sig ther-till møde: 
tridie part folckens y hans landt 
wilde hand lade slaa thill døde. 

3
[3] V. 3 er tilskrevet i Randen med Vedels Haand.
[Tredie] [part] [aff] [folcket], [i] [landet] [vaar], 
[vilde] [hand] [lade] [sla] [til] [døde]: 
[for] [hand] [sætte] [icke] [sin] [hob] [til] [Gud], 
[at] [hand] [kunde] [dem] [alle] [føde]. 

4
En gamell fru udy Siellandt 
hund fick thy tidenger att hørre: 
"En slemere mordt ieg aldrig haffuer hørt, 
endt y nu vill lade gyørre. 

5
En slemer mordt ieg aldrig haffuer hørt, 
endt y nu vill lade giørre: 
och thage thenom liff och leffnit fraa, 
som liff och leffnit er giffuit. 

6
Ith bedre raadt will ieg ether kinde, 
indog ieg er en quinde: 
y lader thenom segle y haffuit udt, 
om thy kunde seyr winne." 

7
The thog strax paa hindis raadt, 
lodt folcken thill-samell kalle; 
thett well ieg for sandigen sige: 
thy war skiønth folck mett alle. 

8
Then gamle fru y Sielandt, 
fru Ingebor lader hund sig kalle: 
hund [lodt]
[4] mangler.
thenom giøre saa stercke skib,
 
thy matte segle y siøen for alle. 

9
Hindis søner giorde the till hoffuitzmendt, 
thett bleff II mendt saa frome: 
the giorde huer fyllyst for en, 
y-huor thy mone kome. 

10
For Hallindt och Blegindt genge the till skiffs, 
the vare saa foffuer in skarre: 
kongen och hans rigins raadt 
the bad thenom fuld well fare. 

11
Ther thy kome y haffuit udt, 
ther løstidt thenom well att werre: 
y-huor thy wandrit y landen udt, 
thy wanne stuor siigen
[5] I udg.: "siiger".
[6] a har nok: siigen.
met erre.
 

12
Thill Lombardi saa monne the stride, 
som liger y Walandt inde: 
the
[7] I udg.: "ther".
sloge the alle mendt yhiell
 
och bleff siden huoss thieris quinder. 
:: The maa saa well y Danmarck. ::