Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 28
Side: 74 v
Titel: Erik Puke
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 161 Ba III 598-599
Kommentar: III 599-600a + X 398b
Generelle oplysninger: Hele Visen er skreven med A.S. Vedels Haand, og han har ogsaa tilføjet alle Ændringer.
Overskrift: Erich Styggessøns vise. Derudfor i Randen af Bladet: Vide Olaum Gothum in chronicis.


1
De bønder de klage dem oppaa land, 
de hoffmend, der de udride: 
de klager paa Erich Tyggessøn, 
hand vil dem aff landet driffue. 
:: I dalen der kommer hand aldrig. ::

2
Men det vaar Erich Tyggessøn, 
hand skulde til closteret fare: 
der møder hannem her Karl Knudssøn, 
som herre Gud da naade dem baade. 

3
"Oc hør du, E[rich] Tyggessøn, 
huad ieg nu siger til dig: 
i dag saa skalt du være min gest 
oc faa dig mad met mig." 

4
"Gerne vil ieg din gest at være 
oc faa mig mad met dig: 
viste ieg, du vilde være min rætte staalbroder 
oc ingenlund suige mig." 

5
"Her stander ieg i min saddens trøye 
oc i min sølff-spenden sko: 
den suiger huer-andre i Hemmerig, 
hin-anden suiger i tro!" 

6
Toge de da huer-anden om hand 
oc fuldis i kircken ind: 
der lydde de paa den hellige
[1] +1; en strax foretagen Rettelse fra messe saa lang, som der ved en Skrivfejl først stod.
sang
 
oc hørde den messe saa lang. 

7
Toge de da huer-anden om haand, 
skulde være huer-andens gæste: 
men icke saa viste den anden, 
end det vaar mening hin beste. 

8
Ude saa staar de danske hoffmend, 
de vaare vel suøbte i maar:
[2] er en strax foretagen Rettelse fra Skrivfejlen: de dricke baade miød oc vin, der hører til næste Vers.
 
foruden hin gode Erich Tyggessøn, 
hand staar oc
[3] I udg.: "oe".
kiemmer sit haar.
 

9
Alle da side de danske hoffmend, 
de dricke baade miød oc vin: 
foruden Erich Tyggssøn, 
hand blegner om huiden kind. 

10
Alle da side de danske hoffmend, 
de dricke miød aff horn: 
foruden Erich Tyggessøn, 
hand sortner som en iord. 

11
Ind da kom den liden smaa-dreng, 
hand vaar kled i kiortel
[4]+1: är Vedels ändring; ursprungstexten har balladformelns "Kiortel rød."
grøn:
 
"Men du skalt hinte mig bolten ind, 
som ieg skal hannem i spende. 

12
Oc du skalt hinte mig bolten ind, 
som hand skal fangen i bliffue: 
saa føre wi hannem til Stockholm hen, 
den unge koning at giffue." 

13
Der-til suared den liden smaa-dreng, 
hans ord de fulde gaat skel: 
"Førend ieg vil hente eder bolten ind, 
da vil ieg lade mit liff." 

14
Men toge der strax den fange da 
oc førde hannem nøgen til hest, 
foruden den eniste skiorte smaa, 
hun vaar hannem allerbest. 

15
Saa førde de hannem at torffuit frem, 
som folcket stod aller-flæst: 
ude da stod den islandisk herre, 
hand vaar vel suøbt i maar. 

16
"Huo er den mand saa nøgen, 
som holder paa ganger graa? 
det er vist Erich Tyggessøn, 
i dag hand ophengis maa." 

17
Det vil ieg dig for sanden sige: 
hand hengdis i galie [oc] gren, 
foruden den liden smaa-dreng, 
hand hengdis emellem hans been. 
:: I dalen der kommer hand aldrig. ::