Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 26
Side: 71 v
Titel: Marsk Stig
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 145 G III 361
Kommentar: III 380
Generelle oplysninger: Over Visen staar i Hdskr.: Denne epther-følginnde wiisse [dvs. vor Opskr. C] er och om her Marstii och skulle staa for, som en begundelse tiill thenne och orsag.
Visen [Rnz 27], der følger efter den førstkommende vise [Rnz 26] handler også om Marsk Stig og skulle egentlig stå først (for) som begyndelse og begrundelse. Indholdsmæssigt er Rnz 27 også tidligere end Rnz 26.


1
[1] Efter V. 1 staar følgende historiske Anmærkning: Anno domini mcclxxxvi Sancte Ciciliæ natt slogis for{Hoej}ne{/Hoej} koning Eriick udi Finderop hoss Wiboriig.
Ther er saa mannge y Dannemarck, der er så mange i Dannemark,
som alle wiill herrer werre: som alle vil herrer være:
the riide thenum till Ribe de ride dennum til Ribe
oc lod thenum cleder skierre. og lod dennum klæder skære.
:: Nu stander landen i wode. :::: nu stander landen i våde. ::

2
Saa lod the thenum cleder skierre, så lod de dennum klæder skære,
och alle y muncke-liige: og alle i munkelige:
saa red the thenum op i lanndtt, så red de dennum op i land,
theriis retthe herre att suige. deres rette herre at svige.

3
The red y thenn bundiis gaardt, de red i den bondes gård,
medt skarpe sper i hennde: med skarpe spær i hænde:
alle haffde the graa kold-hether paa, alle havde de grå kolhætter på,
att ingenn mand thenum kiennde. at ingen mand dennum kendte.

4
Saa ginge the thenum i laaden ind, så ginge de dennum i laden ind,
the
[2]+3: I udg.: "the stediis".
stediis the stediis the[n]um paa then lou:
 
de stedtes de stedtes dennum på den lo:
vagen tha laa thenn edle herre, vågen da lå den ædle herre,
hannd wiille thett icke tro. han ville det ikke tro.
:: [***]
[3] Her: "uthi wade" (for "i wode").
::
:: * ::

5
Thi stack hanum gemmell herde, de stak hannum gemmel hærde,
stod ud aff venstre siide: stod ud af venstre side:
"Nu haffuer wi then gierning giortt, "nu haver vi den gerning gjort,
all Dannemarck beer for quide." al Dannemark bær for kvide."

6
Thett tha saa den liden smaa-dreng, det da så den liden smådreng,
sin herre han lide den quide: sin herre han lide den kvide:
hand lagde sadell paa ganger sin, han lagde saddel på ganger sin,
hand lodt icke lenger liide. han lod ikke længer lide.

7
Drotningen siider i høffue-logtt, dronningen sidder i højeloft,
och sier hun ud saa wiide: og ser hun ud så vide:
"Nu sier ieg then lidell smaa-dreng, "nu ser jeg den lidel smådreng,
saa hasteliig monne handt riide. så hastelig monne han ride.
:: [***]
[4] Her: "landet" (for "landen").
::
:: * ::

8
Hand riider nu min herre hest, han rider nu min herre hest,
ieg riidiis for soriig och quide: jeg ræddes for sorrig og kvide:
rad Gud-fader udi Himmeriig, råd Gudfader udi himmerig,
huor min kierre herre monne lide!" hvor min kære herre monne lide!"

9
Ennd tha kom thenn lidell smaa-dreng, ind da kom den lidel smådreng,
och sagde hannd hinde ther-fraa: og sagde han hende derfra:
"Min herre hand er i laaden veyt, "min herre han er i laden vejt,
och alt landit stander y vode. og alt landet stander i våde.

10
Min herre er slagen ihiell, min herre er slagen ihjel,
Gud hans siell vell naade! Gud hans sjæl vel nåde!
for-uarer well hin unge hertug Knudt! forvarer vel hin unge hertug Knud!
all Dannemarck stannder y wode." al Dannemark stander i våde."

11
"Thett skall thu haffue for thydingen, "det skal du have for tidingen,
dog thi er icke guode: dog de er ikke gode:
klede och føde y koningens gaardtt, klæde og føde i konningens gård,
emeden wy leffue baade." imeden vi leve både."
:: [Nu] [stander] [landet] [uthi] [wade]. :::: * * * * *. ::