Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 20
Side: 57 r
Titel: (Tro gik til strande)
Trykt: T
Udgivet i: DV: 119 A III 7-8
Kommentar: V 161-162
Generelle oplysninger: Den danske Vise svarer til de første 6 Vers af en svensk Vise (20 Vers) bevaret i Hskr. allerede fra sidste Halvdel af 15. Aarh. De danske Opskrifter gaar tilbage til en og samme Grundform og Forholdet til den svenske Tekst ses af variantskemaet i DV, bd. V, s. 161.
Vers 1-2 i omvendt Orden i svensk.


1
[1] Visens 1. Vers mangler i A, men bevaret i BC, svensk har i Versets 4 sidste Linjer: "/ä hwo som wil//han sigle oc roo//han findir ey tro//j wärldinne til/".
Tro giick thiil strannde 
och lanndiis
[2] Fejl for "lagdis".
hun fra
[3] først skrevet for, senere rettet til: fra.
lanndtt
 
y saa horden stundtt; 
thett wor stuor wonnde:
[4]L. 4-5: dvs. det var stor Ulykke, der ramte Tro.
 
thro giick tiill hannde, 
thro sanck thiill bunde. 

2
Tro giick tiill strannde 
och lanndiis
[5] Fejl for "lagdis".
hand for lannde
[6] Fejl for "og lagde hun fra Land".
 
wthj thenn wiilde haff; 
thette wor stuor last: 
thett bleste saa fast, 
thro sannck y
[7]+1: (svensk "qwaff") dvs. i Dybet (∼ "haff"), jf. Rimet "hwn war drognedh i thet haff, the hinæ fuldæ swnkæ i qvaff" (Romant. Digtn. I 262).
quag.
 

3
Tro haffuer siig lest
[8] dvs. laast, indesluttet.
[9]L. 1-2: i omvendt Orden i svensk.
 
och inde fest 
y saa horden stienn; 
thett er stuor meen: 
thro er saa sienn 
att finnde igienn. 

4
Tro haffuer siig hultt
[10] dvs. skjult.
[11]L. 1-2: i omvendt Orden i svensk.
 
oc inde dultt 
vdj saa horden mur; 
thro fiennder mandtt siellen
[12]L. 4-6: svensk har: /thett är stoor skam//hon tör ej fram//bland herrar oc frwr/.
 
yblanntt ridere och suenne 
[mod] [fruer] [oc] [iomfruer].
[13] mangler
[14] Linien mangler, men er tilføjet af Vedel.
 

5
Tro haffue thj kier
[15] L. 1-3; svensk har: "/Ware thro thöm käär//hon booddhe them näär//hon halz for spott/".
 
ther
[16]+2: Skriveren har først skrevet: ther hand (overstreget) boer hand.
boer hannem icke neer,
[17] saaledes vistnok opr. i Hskr.; Skriveren synes senere at have rettet Ordet til: nær.
 
ther driffuer en stuor spott; 
mand skulle ey suige 
sin liige, 
[mand] [siger] [gaat].
[18] mangler
[19] Linien mangler, men tilføjet af Vedel.