Den ældste danske viseoverlevering

Håndskrift: Rentzells håndskrift
Nummer: 0
Side: -
Titel: Kong Valdemar fangen
Trykt: T
Udgivet i: DgF: 141 Cd III 306
Kommentar: III 305b-306a
Generelle oplysninger: Cd findes paa en Seddel, skreven med Vedels egen Haand, som nu ligger i Svanings Haandskrift (der slet ikke har denne Vise), men som klarlig ses at have hørt til Rentzels, hvor den har suppleret de der af Vedel indskrevne Ændringer og Tillæg til a. [CI: Ca = hs.nr. 3 i Rnz.] Dette ses allerede af dens Overskrift: # 57. hæc alibi aliter. 8. in immo; thi det samme Mærke staar i Rentzels Haandskrift, oppe paa Forsiden af Bl. 8. Det ses endvidere af Indholdet, der, ligesom Flertallet af de i Ca indskrevne Ændringer, er laant fra B, med Undtagelse af sidste Vers, som Vedel har fra D, der ogsaa er hans Kilde til de to over Linien i Cd, 3 og 4 skrevne Ændringer, samt for hans Ændringer i Ca, 4, L. 1; 5, L. 2; 6, L. 1, og 10, L. 2. De sex første af de syv paa Seddelen skrevne, herefter aftrykte Vers, ere resp. B, 9, 10, 11, 12, 13 og 14; det sidste er D, 13.


1
Siu tusind marck sølff saa vaar der veyet, 
sex hundrede ørs met lad: 
tha tacket kongen vorde sine, 
hannem baade laante oc gaff. 

2
Send hand bud til Danmark, 
til kiere sønner sine: 
"Beder dennem giøre for ære sin, 
oc løse theris fader aff pine!" 

3
Diid
[1] B har Thiitt, hvad Vedel da har misforstaaet som "did", skjøndt det er "tit".
rede de til steffne
 
oc saa til hiaritz ting: 
the bede alt om thet huide sølff, 
oc løse deris fader aff pine. 

4
Sex tusind marck sølff da vorde der veyet, 
sex hundrede ørs met lad: 
da tacked kongen venner sine, 
hannem bode laante oc gaff. 

5
Saa glade vaare alle de danske hoffmend, 
deris herre vaar løst aff quide: 
de begynte en vise oc quad, 
greffue Henrick bad dennem bide. 

6
"Bide i her en liden stund! 
det kand eder lidet skade: 
wi haffue en tidende for nylige spurt, 
wi wille alt med eder raade." 

7
Kongen stander i fremerstaffn, 
oc seer hand vd saa viide: 
"I danske hoffmend, legger aarer for baar!" 
greff Hinrich bad dem bide.