Liste af engelske sprogteknologiske termer oversat til dansk
Language Technology World Keywords Dansk oversættelse
Acoustic Modelling in Speech Recognition Akustisk modellering i talegenkendelse
Answer Extraction Svaruddragning /udtrækning
Authoring Tools Forfatterværktøjer
Automatic Hyperlinking Automatisk linking
Categorial Grammar Kategorialgrammatik
Categorization Kategorisering
Clustering Gruppering 
Coding and Compression Kodning og kompression
Computational Pragmatics Formel pragmatik
Computational Psycholinguistics Formel psykolingvistik
Computational Semantics Formel semantik
Conditional Random Fields Betingede arbitrære felter
Connectionist Techniques Konnektionist teknikker
Deep Generation Dybdegenerering
Deep Parser Performance Evaluering af dybdeparseres ydelse
Dependency Grammar Dependensgrammatik
DSP Techniques Teknikker for digital signalprocessing
Dialogue Modeling Dialogmodellering
Discourse And Dialogue Diskurs og dialog
Discourse Modeling Diskursmodellering
Document Image Analysis Dokumentbilledeanalyse
Emerging Computing Paradigms Fremvoksende programmeringsparadigmer
Emotion Recognition Emotionsgenkendelse
Error-Tolerant Speech Recognition Robust talegenkendelse
Evaluation Evaluering
Evaluation Of Broad-Coverage Natural Language Parsers Evaluering af parsere til naturligt sprog
Evaluation Of Machine Translation And Translation Tools Evaluering af maskinoversættelse og oversættelsesværktøjer
Example-Based Translation and Translation Memories Eksempelbaserede oversættelse og oversættelseshukommelser
Finite State Technology (Endelige) tilstandsmaskiner
Government and Binding Theory/ Minimalist Framework GB teori/Government and Binding teori/minimalistisk framework
Grammar Models And Formalisms Grammatik modeller og formalismer
Grammars Grammatikker
Head-driven Phrase Structure Grammar HPSG
HMM Methods HMM metoder / Skjulte Markov modeller
Human Aided Machine Translation Menneskestøttet maskinoversættelse
Human Factors And User Acceptability Menneskelige faktorer og brugeraccept
Inductive Logic Programming Induktiv logik programmering
Information Discovery Data mining / Text mining
Information Extraction Informationsuddragning/udtrækning
Information Retrieval Informationssøgning
Information Retrieval Evaluation Evaluering af informationssøgning
Knowledge Discovery Vidensopdagelse
Knowledge Representation And Discovery Vidensrepræsentation og -opdagelse
Language analysis Sproganalyse
Language Checking Sprogcheck
Language Modelling Sprogmodellering
Language Resources Sprogressourcer
Language Understanding Sprogforståelse
Latent Semantic Analysis Latent semantisk indeksering
Lexical-Functional Grammar Leksikalsk Funktionel Grammatik
Lexicons Ordbøger
Lexicons for Contraint-Based Grammars Leksika for constraint-based grammatikker
Linguistically Annotated Corpora Lingvistisk annoterede korporaer
Machine-Aided Human Translation  Maskinstøttet oversættelse
Machine Translation Maskinoversættelse
Mathematical Methods Matematiske metoder
Modality Integration Facial Movement And Speech Integration af modalitet, ansigtsudtryk og tale
Morphological Analysis Morfologisk analyse
Multi-Agent Technology Multi-agent teknologi
Multilingual Corpora Flersproglige korpora
Multilingual Generation Flersproglig generering
Multilingual Information Retrieval Flersproglig informationssøgning
Multilinguality Flersproglighed
Multilingual Speech Processing Flersproglig taleprocessering
Multimedia Information Extraction Multimedie informationsuddragning/udtrækning
Multimedia Retrieval Multimedie søgning
Multimodality Multimodalitet
Named Entity Recognition Navnegenkendelse
Natural Language Generation Natursprogsgenerering / generering af natursprog
Natural Language Parsing Natursprogsparsing
OCR: Handwritten Optisk genkendelse af håndskrift
OCR: Print Optisk genkendelse af tryksager
Online Experimental Techniques Eksperimentel online teknologi
Ontologies Ontologier
Optimization and Search in Speech and Language Processing Optimalisering og søgning i tale- og sprogprocessering
Optimality Theory in Syntax Optimalitetsteori i syntaks
Parsing Techniques Parsingteknikker
Part-of-Speech Tagging POS-tagging
Presentation And Visualisation Præsentation og visualisering
Probabilistic Context-free Grammars Probabilistiske kontekstfrie grammatikker
Prosody Information Processing Prosodi informationsprocessing
Relation Extraction Relationsuddragning/udtrækning
Relevance Ranking Rankordning efter relevans
Representations Of Space And Time Repræsentation af rum og tid
Semantic Web Semantisk web
Shallow Generation Overfladegenerering
Shallow Parsing Overfladeparsing
Signal Analysis And Representation Analyse og repræsentation af signal
Speaker Recognition Taleridentifikation
Speech Coding Talekodning
Speech Encryption Talekryptering
Speech Enhancement Taleforbedring
Support Vector Machines Støttevektormaskiner
Systemic Functional Linguistics Systemisk funktionel lingvistik
Speech Input - Assessment and Evaluation Taleinput - vurdering og evaluering
Speech Recognition Talegenkendelse
Speech Retrieval Uddragning/udtrækning af tale
Speech Synthesis Evaluation Evaluering af talesyntese
Spell Checking Stavekontrol
Spoken Dialogue Systems Dialogsystemer
Spoken Language Corpora Talesprogskorpora
Spoken Language Dialogue Talesprogsdialog
Spoken Language Generation Talesprogsgenerering 
Spoken Language Input Talesprogsinput
Spoken Language Understanding Talesprogsforståelse
Spoken Output Technologies Teknologier for talt output
Standards Standarder
Statistical Machine Translation Statistik baseret maskinoversættelse
Statistical Modeling And Classification Statistik baseret modellering og klassifikation
Structure-Based Authoring Strukturbaseret skrivehjælpemidler
Summarization Resumering
Syntactic Generation Syntaktisk generering
Terminology Terminologi
Text Data Mining Data mining / Text mining
Text-to-Speech Synthesis Tekst-til-tale syntese
Text Compression Tekstkomprimering
Text Encryption Tekstkryptering
Thesauri WordNets Tesauruser / Ordnet
Tokenization And Segmentation Tokenisering og segmentering
Topic Detection Emnegenkendelse
Tree Adjoining Grammar TAG
Usability And Interface Design Design af grænseflade og anvendelighed
Word Sense Disambiguation Disambiguering af ordbetydning
Written Language Corpora Skriftsprogskorpora
Written Language Input Skriftsprogsinput
Oversættelser markeret med gult er tentativ dansk oversættelser - bedre forslag modtages gerne